Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego

Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, poszukującego i zagubionego,

Modlitwy

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego,

z całego serca swego,

z całej duszy swojej,

i ze wszystkich sił swoich,

a bliźniego swego jak siebie samego.

 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,

bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

 

 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

 

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

w Trójcy jedyny, prawdziwy;

Wierzę, coś objawił Boże,

Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

wszechmogący i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach żałuję za me złości,

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

 

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

 

 

Dziesięć przykazań Bożych:

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2.Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.

3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.Nie zabijaj.

6.Nie cudzołóż.

7.Nie kradnij.

8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas

oddawaj.

 

 

Siedem sakramentów świętych

1)Chrzest

2) Bierzmowanie

3) Najświętszy Sakrament

4) Pokuta

5) Namaszczenie Chorych

6) Kapłaństwo

7) Małżeństwo

 

 

Siedem grzechów głównych

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo

 

 

Przykazania kościelne

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 

Sześć Prawd Wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.